Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

Business Consultancy

Streven naar uitmuntendheid,
Iedere organisatie, profit of non-profit, heeft steeds een doel. Iedere organisatie wenst dat doel ook te realiseren, wenst ook resultaten te halen. Iedere organisatie wenst deze resultaten zo goed mogelijk te behalen. Iedere organisatie streeft naar 'uitmuntendheid'. In die context is het voor iedere organisatie dan ook cruciaal om te beseffen wat hun missie en visie zijn. Waarom bestaat die organisatie? Waarin wil ze zich onderscheiden van andere organisaties? Laat ons duidelijk zijn: missie en visie zijn duidelijk meer dan een modeverschijnsel, dat van voorbijgaande aard zou zijn. We beleven een tijd waarin we van 'push' naar 'pull' gaan, waarin leiderschap evolueert van 'zo moet je het doen' naar 'hoe zouden we dat best samen doen?', waarin authenticiteit sterk op prijs gesteld wordt, waarin de aandacht voor normen, waarden en zingeving sterker wordt. In een dergelijke context winnen de missie en visie van een organisatie steeds meer terrein. Zeker binnen de "war for talent" zoeken kandidaten naar organisaties, die ze (h)erkennen, die dicht bij hun eigen missie, visie en waarden aansluiten. Ook naar klanten toe zijn dit cruciale elementen. De tijd, dat klanten enkel een "product" kochten is voorbij. Het gaat om een filosofie, om een levensstijl, om een zijnswijze. Nog teveel organisaties en directies zijn zich onvoldoende bewust van hun eigen missie, visie en waarden, van de noodzaak aan een consistente beleving ervan, van de impact ervan op het dagdagelijkse leven in hun organisatie.

"Talent in Progress" staat organisaties bij in het definiëren van hun missie, visie en waarden. Tevens ondersteunt "Talent in Progress" organisaties in hun vertaalslag ervan in hun dagdagelijkse praktijk. We stellen onze handleiding ter beschikking om het proces tot een goed einde te brengen. De grootste waarde voor een organisatie ligt misschien nog niet in het uiteindelijk hebben van een missie, een visie of waarden, maar veel meer in het proces om daartoe uiteindelijk te komen.

Bedrijfsdoelstellingen en strategie,
Iedere organisatie, die zijn streven naar uitmuntendheid vorm wil geven, die zijn missie en visie wenst te realiseren, zal zijn ambitie moeten vertalen in een reeks doelstellingen en in een strategie om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Indien een organisatie daarin niet slaagt, zal men moeilijk kunnen weten of de organisatie als dan niet succesvol is. "Indien je midden op zee zit en je weet niet naar welke haven je wenst te varen, blaast de wind steeds uit de verkeerde richting", zegt een oud Chinees spreekwoord.

Bovendien zijn deze doelstellingen en de strategie noodzakelijk om voor de beslissers goede en nodige richtsnoeren te betekenen, waarop ze zich kunnen baseren bij het beslissen. Ook zorgen de doelstellingen en strategie voor een definitie en samenhang van activiteiten, die elkaar versterken en samenwerken in de richting van die doelstellingen. "Talent in Progress" ondersteunt organisaties in de selectie en definitie van relevante "KPI's" of "key performance indicators". Tevens worden de  nodige tools ter beschikking gesteld om deze KPI's op te volgen en om er de nodige bijsturing uit af te leiden.

Competenties,
Zonder bedrijfsdoelstellingen en strategie zal het ook niet evident zijn om de nodige competenties of "capabilities" te definiëren, die nodig zijn om de concurrentiestrijd te overleven of te winnen. "Talent in Progress" ondersteunt organisaties in hun zoektocht naar een relevant competentiemodel, in de concrete definitie van competenties, in de ontwikkeling van gedragsindicatoren, in het opzetten van de nodige en nuttige opvolgingsinstrumenten.

"Leg hoog die lat",
"Als je niet weet wat het wereldrecord hoogspringen is, zal je het ook nooit breken". Medewerkers, die niet weten wat van hen verwacht wordt, die niet inzien hoe sterk ze moeten presteren, die enkel afgaan op hun intuïtie, riskeren enkel 'goed' te werken, maar niet 'goed genoeg'. Bij de Olympische Spelen luidt het "sneller, hoger, verder", wat wel impliceert dat je weet welke "standaarden" je moet breken. Bestaat er een formeel systeem van "doelstellingen formuleren"? Bestaat er een formeel proces van definiëren, opvolgen en meten van "standaarden"? Bepalen individuele managers hun eigen "standards" of is er overleg? Voor welke functies en posities gebeurt het wel/niet?

"Business Plan",
"Talent in Progress" ondersteunt organisaties in het opstellen, evalueren en opvolgen van hun businessplan in zijn geheel of in de samenstellende delen, zoals hiervoor uiteengezet.

"Business Consultancy",
"Talent in Progress" reikt op het niveau van raad van bestuur, directiecomités, managementteams, business units, ... praktische tools en adviezen aan om hun bedrijf in de nieuwe, juiste richting te navigeren en om de betrokkenheid van alle medewerkers bij het bedrijf te versterken. "Talent in Progress" biedt deze diensten aan in zowel overheidsinstellingen als in privébedrijven, in zowel profit als in social profit organisaties. 

"Cultuur is het hart van onze onderneming!",
"Talent in Progress" brengt uw bedrijfscultuur in kaart. Zicht hebben op uw bedrijfscultuur is een enorm voordeel in het evalueren van de effectiviteit van uw strategie, over de realiseerbaarheid van uw doelstellingen. Belangrijk is eveneens om duidelijkheid te krijgen op subculturen van afdelingen of departementen. Het aanpassen van de communicatie aan die bedrijfs(sub)culturen verhoogt de kans op succes. "Talent in Progress" hanteert hierbij het 'concurrende waarden' model van Quinn. Wie met belangrijke change management trajecten van start wenst te gaan, passeert best eerst langs een cultuurmeting. Op die manier worden ernstige ontgoochelingen vermeden.